Systemtenkning


Systemiske prinsipper legger vekt på helhetstenkning. Der ferdigpakkede løsninger for organisasjoner og ledelse kan gi inntrykk av at det finnes kun ett riktig svar eller en enten-eller-løsning, tar systemisk tilnærming et annet utgangspunkt.

Systemtenkning representerer i mange tilfeller en diametralt motsatt og ny måte å tenke organisasjon og ledelse på enn tradisjonelt sett. Ved å lære å se organisasjonen som et system utfordres vedtatte sannheter, for eksempel at målstyring som instrument for motivasjon og bedre resultater – faktisk kan gi motsatt effekt.

Tabellen nedenfor illustrerer noen forskjeller i tradisjonell og systemisk måte å tenke på:

Hvem kan anvende systemisk tenkning

I motsetning til tradisjonell analytisk tilnærming der det tenderes til å jobbe fraksjonert i områder og fag som leder inn i båstenkning og posisjonskamper, åpnes det opp for samarbeid med visjon som felles forankring. Vi ser at dette skaper fleksibilitet og dermed bedre måloppnåelse.

Systemisk tilnærming er en innovativ måte å tenke på og stimulerer til resultater både for leder, medarbeider og organisasjonen. Enkelheten i tankesettet gjør det anvendbart både i daglig drift og ved utarbeidelse av strategiske planer.

Noen resultater av systemisk og tverrfaglig tilnærming er:

Fleksibilitet

Ved systemisk tenkning og tverrfaglige prosesser etableres et sterkere fundament i organisasjonen. Bedriften, avdelinger og den enkelte medarbeider er i stand til å håndtere endringer raskere.

Samarbeid og kreativitet

Når det åpnes opp for samarbeid på tvers av avdelinger, profesjon og nivå i organisasjonen erfarer vi at det er lettere å tenke nye tanker, nye løsninger og få sterkere driv i organisasjonen. Denne formen for tverrfaglig samarbeid kan foregå internt i bedriften, eksternt mellom bedrifter og/eller med kunder og leverandører.

Noen av de vesentlige systemtenkerne som har beredt veien for utvikling av moderne organisasjoner og ledelse er bl.a. W. Edwards Deming, Peter Scholtes, Russell Ackoff, Stephen G. Haines, John Seddon.

Deming oppsummerte ift sin erfaring tre viktige forhold rundt organisasjon og ledelse:
i) hvordan er jeg avhengig av deg og du avhengig av meg for at resultatet (helheten) blir bra
ii) alle må ha en klar og tydelig forståelse av hva vi er her for å gjøre og hvor vi skal
iii) arbeidsglede

Systemtenkerne hevder videre at for å lykkes må man for det første være villig til å utfordre tradisjonell tenkning basert på kontroll- og detaljstyring til systemtenkning. På dette området har vi kommet langt da Skandinavisk ledelse er en relativt fundamentert lederpraksis her i landet.

Dernest krever det å innarbeide system-forståelse for de grunnleggende forutsetninger man som leder må basere sine beslutninger på. Et system består av ulike deler der alt henger sammen, og derfor er det viktig å ha oppmerksomhet på at helheten/systemet er større enn bare summen av enkeltdelene. Fra et lederperspektiv betyr det i større grad å bruke de strategiske styringsverktøyene og i stedet for å la all sin tid gå til detaljer, aktiviteter, administrasjon, saksbehandling og ad hoc-oppgaver.