Skandinavisk ledelse


Den skandinaviske ledermodellen og medarbeiderskap

Involvering

Et egalitært samfunn med stor grad av likestilling, demokrati og lave hierarkier, gjenspeiler seg i arbeidslivet; kort vei mellom ansatte og ledelse og stor grad av åpenhet. Et arbeidsliv basert på tillit, engasjement og mindre grad av kontroll, er nødvendigvis tuftet på samarbeid og høy grad av involvering. Dette betyr at utvikling av arbeidsplasser må omfatte utvikling av både medarbeidere og ledere – og hele tiden med et sterkt brukerperspektiv.

Yrkesstolthet

Hva er vårt fokus og hvordan skal vi forbedre og utvikle oss sammen for å kunne oppnå bedre resultat og et mer robust arbeidsmiljø? Genuin yrkesstolthet er sentralt i denne utviklingen – uten driv og engasjement fra hver især er det vanskelig å lykkes. Individets plass, indre drivkrefter og våre relasjoner er sentrale begrep innenfor Skandinavisk ledelse og medarbeiderskap.

Historisk forankring og det unikt norske

Både i privat og offentlig sektor er arven fra den norske arbeidslivsforskeren Einar Thorsrud ivaretatt. Norge er et av de få land i verden hvor involvering og deltagelse ikke bare er forventet, men det er faktisk lovregulert.

Konkurransefordeler

I service- og tjenesteytende næring kan utvikling av skandinavisk ledelse og etablering av et medarbeiderskapsfundament være helt avgjørende for økt konkurransekraft og kontinuerlig forbedring. Her finner vi utviklingsområdene som ikke er så lett kopierbare og dermed gir økt konkurransekraft i forhold til konkurrentene.

Vi har en lederstil langt fra den mer amerikanske ”command and control-ledelsen”. Denne lederfilosofien har en sterk verdiforankring og i tillegg viser undersøkelser at norske ledere forsvarer sin lederstil med å henvise til at den gir de beste resultatene.

Den skandinaviske ledermodellen og medarbeiderskap kan vise til dokumenterte resultater når det gjelder redusert (syke)fravær og økt effektivitet.